ข้อมูลจำเพาะ ผู้แต่ง มานิตย์ จุมปา, สำนักพิมพ์วิญญุชน, ๒๙๖ หน้า, พ.ศ.๒๕๕๕

คำนำ 

(พิมพ์ครั้งที่ ๕)

          การพิมพ์ครั้งที่ ๕ นี้ เป็นระยะเวลาประมาณ ๓ ปีนับจากการพิมพ์ครั้งที่ ๔ ใน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนั้น ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนจึงได้ดำเนินการตรวจทานเนื้อหาเพื่อให้ข้อมูลทั้งตัวบทกฎหมาย แนวคำพิพากษาของศาล และแนวคำวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งผลจากการตรวจทานเนื้อหาทำให้มีการตัดเนื้อหาบางส่วนที่ล่าสมัยออกไป และเพิ่มคำถาม-ตอบ อีกจำนวน ๖๕ ชุด

          อนึ่ง หากท่านผู้ใช้หนังสือนี้ มีคำติชมหรือข้อซักถามประการใด สามารถติดต่อผู้เขียนได้ทางอีเมล์ MANT_J@YAHOO.COM

 

มานิตย์ จุมปา

สิงหาคม  ๒๕๕๔

Dallas, Texas

 สารบัญ

๑. กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน

๒. ความหมายและลักษระของกฎหมายปกครอง

๓. บริการสาธารณะ

๔. รัฐวิสาหกิจและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

๕. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางและการปฏิรูประบบราชการ

๖. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคและผู้ว่า CEO

๗. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๘. ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

๙. การกระทำทางปกครอง

     ๙.๑ คำสั่งทางปกครอง

     ๙.๒ สัญญาทางปกครอง

     ๙.๓ กฎ

๑๐. หลักนิติรัฐและหลักความชอบด้วยกฎหมาย

๑๑. ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง

๑๒. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

     ๑๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

     ๑๒.๒ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

     ๑๒.๓ การบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

 ๑๓. กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑๔. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑๕. ศาลปกครอง

๑๖. วิธีพิจารณาคดีปกครอง

edit @ 20 Jan 2012 06:04:04 by มานิตย์ จุมปา

edit @ 20 Jan 2012 06:48:06 by มานิตย์ จุมปา

Comment

Comment:

Tweet

nice job. keep it up.

#1 By barbados apartments (119.154.196.167) on 2012-03-12 12:17