คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ ๓)

 

         ผู้เขียนได้รับแจ้งจากทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า หนังสือนี้ใกล้จะหมดจึงประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือนี้เป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งก็นับว่าเป็นระยะเวลาประมาณ ๓ ปี นับแต่หนังสือนี้มีการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ดังนั้น ในการจัดพิมพ์ครั้งใหม่นี้จึงทำให้ผู้เขียนมีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการตรวจทาน แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ข้อมูลในหนังสือนี้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด

          ในการพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

          ประการที่หนึ่ง แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการตราขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากการพิมพ์ครั้งที่ ๒ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นต้น

ประการที่สอง เพิ่มเติมแนวคำวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เช่น

(๑)         ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เผยแพร่งในเว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงเรื่องเสร็จที่ ๑๗๑/๒๕๕๔

(๒)        คำพิพากษาของศาลปกครอง ที่เผยแพร่ในเว็บไซด์ของศาลปกครองถึง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(๓)        คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลระหว่างศาล ถึงคำวินิจฉัยที่ ๒๖/๒๕๕๔

          โดยรวมแล้วมีเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นจากการพิมพ์ครั้งก่อนประมาณ ๔๔๐ หน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓ ของเนื้อหาเดิม

 อนึ่ง ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ ได้มีการเปลี่ยนขนาดหนังสือจากเล่มขนาดเล็ก เป็นขนาด A4 เพื่อให้หนังสือมีความสะดวกในการใช้งาน เพราะเนื้อหาของกฎหมายปกครองจะมีความเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามพัฒนาการของกฎหมายปกครองไทย ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการติดตามหนังสือชุดนี้ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่มด้วยกัน จึงได้เปลี่ยนชื่อหนังสือทั้งชุด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและแสดงความต่อเนื่องกัน โดยหนังสือทั้งชุดมีชื่อแยกแต่ละเล่มดังต่อไปนี้

(๑) คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม ๑ ว่าด้วยหลักทั่วไป
(๒) คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม ๒ ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร
(๓) คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม ๓ ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ ๑ (การกระทำทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางทางปกครอง ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง)
(๔) คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม ๔ ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ ๒ (กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่) 
(๕) คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม ๕ ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ ๓ (กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธิส่วนบุคคล ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง)

ผู้เขียนหวังว่าการแก้ไขเพิ่มเติมในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ จะทำให้หนังสือนี้มีความเป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของท่านผู้อ่าน ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านท่านใดมีข้อแนะนำ ติชมประการใด สามารถติดต่อผู้เขียนได้ที่ manit_j@yahoo.com ทุกคำแนะนำและติชม จะมีส่วนในการนำมาแก้ไปปรับปรุงหนังสือนี้ในโอกาสต่อไป

 

มานิตย์ จุมปา

พฤษภาคม ๒๕๕๔

edit @ 8 Nov 2011 12:45:22 by มานิตย์ จุมปา

edit @ 13 Nov 2011 05:01:19 by มานิตย์ จุมปา

Comment

Comment:

Tweet