คำนำ 

(พิมพ์ครั้งที่ ๓) 

 

          ผู้เขียนได้รับแจ้งจากทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า หนังสือนี้ใกล้จะหมดจึงประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือนี้เป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งก็นับว่าเป็นระยะเวลาประมาณ ๓ ปี นับแต่หนังสือนี้มีการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ดังนั้น ในการจัดพิมพ์ครั้งใหม่นี้จึงทำให้ผู้เขียนมีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการตรวจทาน แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ข้อมูลในหนังสือนี้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด

          ในการพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

          ประการที่หนึ่ง แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการตราขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากการพิมพ์ครั้งที่ ๒ เช่น

(๑)   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔

(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓

(๓)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒, (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓.

(๔)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งได้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕

(๕)  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๒

(๖)   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒

(๗)  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒

(๘)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

(๙)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐

(๑๐)    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒

     ประการที่สอง เพิ่มเติมแนวคำวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เช่น

(๑)   ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เผยแพร่งในเว็บไซด์ของสำนักงานงคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงเรื่องเสร็จที่ ๑๖๒/๒๕๕๔

(๒)  คำพิพากษาของศาลปกครอง ที่เผยแพร่ในเว็บไซด์ของศาลปกครองถึง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔

(๓)  คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลระหว่างศาล ถึงคำวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๔

          อนึ่ง ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ ได้มีการเปลี่ยนขนาดหนังสือจากเล่มขนาดเล็ก เป็นขนาด A4 เพื่อให้หนังสือมีความสะดวกในการใช้งาน เพราะเนื้อหาของกฎหมายปกครองจะมีความเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามพัฒนาการของกฎหมายปกครองไทย ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการติดตามหนังสือชุดนี้ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่มด้วยกัน จึงได้เปลี่ยนชื่อหนังสือทั้งชุด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและแสดงความต่อเนื่องกัน โดยหนังสือทั้งชุดมีชื่อแยกแต่ละเล่มดังต่อไปนี้

(๑) คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม ๑ ว่าด้วยหลักทั่วไป
(๒) คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม ๒ ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร
(๓) คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม ๓ ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ ๑ (การกระทำทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางทางปกครอง ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง)
(๔) คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม ๔ ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ ๒ (กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่)
(๕) คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม ๕ ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ ๓ (กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธิส่วนบุคคล ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง)

          ผู้เขียนหวังว่าการแก้ไขเพิ่มเติมในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ จะทำให้หนังสือนี้มีความเป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของท่านผู้อ่าน ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านท่านใดมีข้อแนะนำ ติชมประการใด สามารถติดต่อผู้เขียนได้ที่ manit_j@yahoo.com ทุกคำแนะนำและติชม จะมีส่วนในการนำมาแก้ไปปรับปรุงหนังสือนี้ในโอกาสต่อไป

 มานิตย์ จุมปา

 

    มีนาคม ๒๕๕๔

edit @ 2 Nov 2011 21:15:12 by มานิตย์ จุมปา

edit @ 13 Nov 2011 04:56:56 by มานิตย์ จุมปา

Comment

Comment:

Tweet