ข้อมูลจำเพาะ: บรรณาธิการ มานิตย์ จุมปา จำนวนหน้า ๒๒๘ หน้า จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วิญญูชน

คำนำ

 

พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

หนังสือ “คำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ” ได้มีการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้รับแจ้งจากทางสำนักพิมพ์ว่าหนังสือใกล้หมดแล้ว ขอดำเนินการพิมพ์ครั้งที่ ๒ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนังสือนี้ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านเป็นอย่างดี เพราะในระยะเวลาประมาณ ๒ ปี ๑ เดือน ก็มีการจัดพิมพ์ครั้งใหม่ ซึ่งทางคณะผู้เขียนขอขอบคุณในการต้อนรับที่ดียิ่งนี้

          ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ ได้มีการตรวจทานแก้ไขคำพิมพ์ที่เกิดขึ้นในการพิมพ์ครั้งที่ ๑  และปรับปรุงเนื้อหาให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับของคณะนิติศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย U.S. News & World Report แก้ไขให้เป็นข้อมูลของปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการจัดอันดับ แก้ไขข้อมูลการจัดอันดับคณะนิติศาสตร์ในประเทศอังกฤษให้เป็นข้อมูลของปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการจัดอันดับ ตลอดจนปรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้เป็นข้อมูลของปีล่าสุด  เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มเติมข้อมูลบางส่วนตามที่ได้รับคำแนะนำจากท่านผู้อ่าน เช่น เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสถาบันการศึกษาที่ยอมรับผล IELTS ในสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างคณะนิติศาสตร์ที่ยอมรับผล IELTS ไว้ในเชิงอรรถของบทที่ ๒ หัวข้อ ๑.๒  เป็นต้น

          อนึ่ง ผู้เขียนกำลังดำเนินการในการที่จะรวบรวมต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ “คำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ เล่ม ๒” ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายในประเทศที่แตกต่างออกไปจากเล่ม ๑ เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน สิงค์โปร์ และไต้หวัน เป็นต้น อีกทั้งยังเสริมเนื้อหาของเล่ม ๑ ในประเทศที่ยังมีเนื้อหาน้อย เช่น ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งต้องคงให้คอยติดตามผลงานเล่ม ๒ ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จออกเผยแพร่ได้ภายในปีนี้

 

มานิตย์ จุมปา

Dallas, Texas, U.S.A.

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 ดูคำนำและสารบัญในการพิมพ์ครั้งที่ ๑ ที่ http://studylaw.exteen.com/20090426/entry-7

edit @ 28 Mar 2011 11:39:42 by มานิตย์ จุมปา

Comment

Comment:

Tweet