คำนำ 

ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ 

         

ผู้เขียนได้รับแจ้งจากทางสำนักพิมพ์ว่า หนังสือ “คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ใกล้จะหมดแล้ว จึงขอจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ เพราะยังมีผู้สนใจต้องการหนังสือเล่มนี้อยู่ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่หนังสือนี้ได้มีการเผยแพร่ออกไปก็นับว่าเป็นเวลาเกือบ ๑ ปีพอดีนับแต่การพิมพ์ครั้งที่ ๑ ผู้เขียนจึงตอบรับที่จะดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาของหนังสือนี้ว่าในระยะเวลาเกือบ ๑ ปีนั้น มีความเคลื่อนไหวทางกฎหมายใดที่จะกระทบต่อเนื้อหาของหนังสือนี้หรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หนังสือนี้มีข้อมูลเนื้อหาเป็นปัจจุบันมากที่สุดในวันที่มีการจัดพิมพ์

          ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ผู้เขียนได้ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

(๑)      ตรวจสอบเนื้อหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ภายหลังจากการจัดพิมพ์หนังสือนี้ในครั้งที่ ๑ ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

(๒)     ตรวจสอบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๔ จำนวนรวมกว่า ๖๑๓ ความเห็น ที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจสอบดูว่าจะมีการหารือขอความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายนี้หรือไม่ ก็พบว่า มีเรื่องหารือเข้าไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพียง ๑ เรื่อง ในปี ๒๕๕๒ เกี่ยวกับการหารือการมอบอำนาจให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งหารือมาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่ท้ายสุด เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการให้ความเห็น เพราะผู้ขอหารือ ขอถอนเรื่องไป[1]

(๓)     ในส่วนเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกานั้น ก็พบว่า ยังไม่มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินเกี่ยวกับกฎหมายนี้ เพราะกฎหมายนี้ยังคงเป็นกฎหมายใหม่ (ระยะเวลาประมาณ ๓ ปี ครึ่ง นับแต่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ) คดีที่พิพาทกันยังไม่มีเรื่องส่งไปให้ศาลฎีกาตัดสิน แต่อย่างไรก็ดี ก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่หลายกรณีที่มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งผู้เขียนได้นำกรณีต่าง ๆ แก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นความเคลื่อนไหวในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในทางปฏิบัติ

(๔)     ตรวจสอบคำที่มีการพิมพ์ผิดพลาดจากครั้งที่ ๑ ซึ่งก็พบอยู่บางจุด และได้ดำเนินการแก้ไขแล้วในการพิมพ์ครั้งนี้

          นอกจากนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลังการจัดพิมพ์หนังสือนี้ในครั้งที่ ๑ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย แต่ไม่กระทบต่อเนื้อหาในหนังสือนี้ เพราะยังไม่มีการแก้ไขกฎหมาย คือ

(๑) คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม ของวุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการร่างข้อเสนอการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยคณะทำงานนี้ประกอบไปด้วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้เขียนบล็อก และนักฎหมาย โดยมีข้อเสนอการแก้ไขที่สำคัญครอบคลุมถึงมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติ โดยได้มีการเสนอให้ยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ ทั้งหมด และแทนที่ด้วยความผิด ๒ ฐาน ได้แก่ ความผิดฐานใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สิน และความผิดฐานนำภาพอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๖ มีการเสนอว่า การหมิ่นประมาทตามบทมาตรานี้ควรครอบคลุมถึงเพียงการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเสนอแก้ไขกฎหมาย ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และคาดว่าหากจะมีการแก้ไขจริงคงต้องใช้เวลาตามสมควรอาจเป็นระยะเวลา ๑ หรือ ๒ ปี หรือมากกว่านั้น อนึ่ง ในส่วนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกฎหมายนี้ ในปัจจุบันยังคงไม่มีแผนการในการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้แต่อย่างใด[2]

(๒) ความเคลื่อนไหวในการเสนอขอให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต โดยเห็นว่าควรมีการแก้ไขมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ เพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือเล่นงานกับผู้ที่คิดต่างทางการเมืองหรือคิดต่างจากรัฐบาล[3] แต่อย่างไรก็ดี ข้อเสนอนี้ดูจะยังไม่ได้รับการตอบสนองจะฝ่ายที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณ คุณสาธิต โพธิรักษณ์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้อ่านที่ได้ช่วยส่งคำที่พิมพ์ผิดที่เกิดขึ้นในการพิมพ์ครั้งที่ ๑ มาให้ผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนได้ดำเนินการแก้ไขดังกล่าวในการจัดพิมพ์ครั้งนี้แล้ว

หากท่านผู้ใช้หนังสือนี้มีประเด็นใด ๆ ที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ขียน หรือมีข้อแนะนำประการใด สามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ที่ MANIT_J@YAHOO.COM ความคิดเห็นและข้อเสนอของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขหนังสือนี้ในโอกาสต่อไป[1] ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง หารือการมอบอำนาจให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (๔ พฤษจิกายน ๒๕๕๒)

[2] ศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ และโทบี้ เมนเดล, บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, พฤษภาคม ๒๕๕๓, หน้า ๒๓ ดูได้ใน http://thainetizen.org/tunsarawuth-mendel-2010-computer-crime-act-analysis (ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔)

[3] เครือข่ายพลเมืองเน็ต, แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต: ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ อย่างเร่งด่วน (ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓) โปรดดูใน http://thainetizen.org/node/2562 (ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔)

edit @ 4 Feb 2011 13:54:48 by มานิตย์ จุมปา

edit @ 12 Mar 2011 05:54:12 by มานิตย์ จุมปา

Comment

Comment:

Tweet