คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ ๗

 

          ในการพิมพ์ครั้งที่ ๗ นี้ มีระยะเวลาห่างจากการพิมพ์ครั้งที่ ๖ ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ประมาณเกือบ ๒ ปี ดังนั้น เพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยอยู่เสมอ ผู้เขียนจึงได้มีการดำเนินการที่สำคัญสำหรับการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก่

(๑)   ได้สอบทานเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน โดยสอบทานเพื่อให้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทันสมัย โดยล่าสุดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ พระราชบัญญติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๑

(๒)  เพิ่มเติมแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่มีการพิมพ์เผยแพร่ถึงคำพิพากษาฎีกาปี ๒๕๕๑ เล่ม ๑๐ และปี ๒๕๕๒ เล่ม ๒ จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลยุติธรรม

          ในการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ ผู้เขียนต้องขอขอบใจคุณภัทรียา เทพขจร นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ช่วยค้นคว้าคำพิพากษาศาลฎีกาส่งมาให้ผู้เขียนซึ่งอยู่ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

http://www.chulapress.com/2009/description.php?bc=9789740327486 

edit @ 12 Mar 2011 05:52:53 by มานิตย์ จุมปา

Comment

Comment:

Tweet

#1 By amnat sriphet (103.7.57.18|182.53.200.220) on 2012-06-23 12:33