๘. แหล่งค้นข้อมูลเพื่อหาหัวข้อวิทยานิพนธ์เบื้องต้นออนไลน์ มีคำถามว่า หากจะหาข้อมูลในการพิจารณาว่าจะทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องใดดี แบบง่าย ๆ สะดวก ๆ คือ แหล่งออนไลน์นั้น มีแหล่งใดที่น่าสนใจบ้าง มีคำแนะนำดังปรากฏด้านล่างนี้เป็นตัวอย่าง โดยแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยเสรีจากคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำต้องเข้าผ่านระบบห้องสมุดใด ๆ เป็นพิเศษ และสามารถดาว์นโหลดเนื้อหาของเอกสารมาศึกษาได้

(๑) http://library2.parliament.go.th/library/home.html สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นแหล่งที่น่าสนใจ เพราะจะมีเอกสารประกอบการพิจารณาของสภา โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ๆ ที่มีการเสนอเข้าสู่สภา ทำให้เห็นประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่ทันสมัย มีตัวเต็มเอกสารให้ดาว์นโหลดได้

(๒) http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในส่วนห้องสมุดกฎหมาย จะมีผลงานการวิจัยทางกฎหมายต่าง ๆ ให้ค้นหาตัวเต็มและสามารถดาว์นโหลดมาศึกษาได้ เพื่อใช้งานวิจัยเหล่านั้นในการต่อยอดเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์

(๓) http://www.library.coj.go.th/ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม (๑) ในส่วนบทความกฎหมาย จะมีบทความกฎหมายที่ตีพิมพ์ลงในวารสารที่ศาลยุติธรรมเป็นเจ้าของรวมไว้เป็นหมวดหมู่ตามแต่ละสาขากฎหมาย โดยสามารถดาว์นโหลดตัวเต็มของบทความมาเพื่อการศึกษาได้ (๒) ในส่วนรายงานการวิจัย บ.ย.ส. (ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง) จะมีตัวรายงานการวิจัยให้ดาว์โหลดมาศึกษาได้ (๓) ในส่วนรายงานของผู้พิพากษา เป็นการจัดรวมผลงานของผู้พิพากษาในหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” และ “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” โดยสามารถดาว์นโหลดตัวเต็มของผลงานได้

(๔) http://www.riclib.nrct.go.th/index.html ห้องสมุดงานวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) มีรายงานการวิจัยและวิทยานิพน์ นับถึง เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ กว่า ๒๑๕,๕๔๕ เรื่อง ให้ค้นคว้าได้ แต่ในทางออนไลน์ค้นได้เฉพาะรายชื่อและบทคัดย่อ

(๕) http://www.fpps.or.th/ สถาบันนโยบายศึกษา จะมีตัวหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสถาบันฯให้ดาว์นโหลดมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้

(๖) http://www.lawreform.go.th/ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีทั้งบทความและงานวิจัยทางกฎหมายให้ค้นคว้าและดาว์นโหลดตัวเต็มได้ ตลอดจนมีคำแปลกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษในบางกฎหมายให้ด้วย

(๗) http://tdc.thailis.or.th/tdc/ เว็บรวมวิทยานิพนธ์และงานวิจัยในประเทศไทย ที่ให้ดาว์นโหลดฉบับเต็มได้ แต่ต้องสมัครสมาชิก่อน เว็บนี้มีประโยชน์ในการช่วยตรวจความซ้ำซ้อนของวิทยานิพนธ์เป็นเบื้องต้น

(๘) http://www.ssrn.com/ ของ Social Science Research Network มีงานเขียนภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ประเด็นน่าสนใจที่อาจนำมาพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ สามารถค้นหาเรื่องที่สนใจ และบางเรื่องสามารถดาว์นโหลดได้ฟรี

Comment

Comment:

Tweet